[1]
T. Q. . Tính, . . N. N. . Cương, . P. H. . Cảnh, . L. T. . Linh, và B. V. . Lệnh, “ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT CHỤP BẠCH MẠCH TRUNG TÂM SỐ HÓA XÓA NỀN QUA HẠCH BẸN”, vjrnm, số p.h 45, tr 11-16, tháng 1 2022.