[1]
N. T. . Phong, . L. V. . Phước, và N. T. . Thùy Linh, “BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MRA TWIST TRONG ĐÁNH GIÁ DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG - TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN”, vjrnm, số p.h 45, tr 31-37, tháng 1 2022.