[1]
T. H. Vũ, . M. T. Phạm, V. K. Lê, và . H. C. Trịnh, “GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ XÓA NỀN 3.0 TESLA ĐÁNH GIÁ TĂNG SINH MẠCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU TACE ”, vjrnm, số p.h 51, tr 4-12, tháng 6 2023.