[1]
. Q. T. Vũ, . Q. D. Nguyễn, T. L. Nguyễn, và . T. M. T. Tăng, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỌC HÚT MÁU TỤ NỘI SỌ TRÊN LỀU TỰ PHÁT DƯỚI ĐỊNH VỊ KHÔNG KHUNG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH ”, vjrnm, số p.h 51, tr 13-19, tháng 6 2023.