[1]
. T. N. Bùi và D. H. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THẬN ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI SỐNG HIẾN THẬN ”, vjrnm, số p.h 51, tr 20-25, tháng 6 2023.