[1]
T. T. T. Bùi, X. T. Nguyễn, V. C. N. Đỗ, và . B. H. P. Lê, “THOÁT VỊ NỘI SAU MỔ CẮT ĐOẠN DẠ DÀY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN ”, vjrnm, số p.h 51, tr 62-69, tháng 6 2023.