[1]
T. N. Nguyễn, T. T. Nguyễn, B. K. Trần, V. S. Nguyễn, và . X. C. Lê, “UNG THƯ PHỔI DI CĂN ĐẠI TRÀNG: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN ”, vjrnm, số p.h 51, tr 78-83, tháng 6 2023.