[1]
. D. H. Tống, L. T. T. Nguyễn, và N. V. Nguyễn, “TỰ TỐNG XUẤT DỊ VẬT (ĐINH SẮT NHỌN) TỪ PHẾ QUẢN THÙY GIỮA BÊN PHẢI BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP ”, vjrnm, số p.h 51, tr 84-87, tháng 6 2023.