[1]
. T. N. M. Ngô, T. T. H. Nguyễn, Đức H. Trần, H. C. Trịnh, và V. K. Lê, “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TĂNG SẢN THỂ NỐT KHU TRÚ GAN SAU HÓA CHẤT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY”, vjrnm, số p.h 51, tr 88-92, tháng 6 2023.