[1]
. N. T. A. Nguyễn và . Q. D. Nguyễn, “BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ”, vjrnm, số p.h 51, tr 93-97, tháng 6 2023.