[1]
M. T. Lê, N. T. Lê, và X. N. Lê, “ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP SAU UỐNG LIỀU ĐIỀU TRỊ BẰNG I-131”, vjrnm, số p.h 54, tr 46-51, tháng 3 2024.