[1]
D. K. V. Trần, T. Đức Võ, . N. M. T. Phạm, Q. V. Đặng, và H. B. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ CHỤP VÀ NÚT MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA DƯỚI”, vjrnm, số p.h 52, tr 4-9, tháng 9 2023.