[1]
T. M. T. Nguyễn, T. T. L. Nguyễn, và V. M. P. Phạm, “TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƠN VỊ HOUNSFIELD Ở CỘT SỐNG THẮT LƯNG VÀ MẬT ĐỘ XƯƠNG ĐO BẰNG DEXA Ở NGƯỜI VIỆT NAM ”, vjrnm, số p.h 52, tr 19-24, tháng 9 2023.