[1]
. Đức Y. Ngô, . Đăng L. Vũ, T. T. Đàm, và . C. T. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHUỖI XUNG TƯỚI MÁU VÀ CHUỖI XUNG PHỔ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 3 TESLA CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U THẦN KINH ĐỆM ”, vjrnm, số p.h 52, tr 47-55, tháng 9 2023.