[1]
V. A. Nguyễn, “VAI TRÒ CỦA FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG U PHYLLODES TUYẾN VÚ DI CĂN VÀ HỒI CỨU Y VĂN ”, vjrnm, số p.h 52, tr 92-99, tháng 8 2023.