[1]
T. L. Nguyễn, T. B. Nguyễn, . V. D. Lê, và . T. L. Lê, “Chẩn đoán hình ảnh hội chứng Tolosa- Hunt: Nhân hai trường hợp hiếm gặp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội”, vjrnm, số p.h 54, tr 84-89, tháng 3 2023.