[1]
N. Q. Nguyễn, D. H. Nguyễn, và T. D. Lê, “CA LÂM SÀNG XUNG ĐỘT MẠCH MÁU VỚI THẦN KINH V DO BẤT THƯỜNG PHÁT TRIỂN TĨNH MẠCH: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, vjrnm, số p.h 54, tr 90-93, tháng 3 2024.