Đổ, N. C., V. Đằng Nguyễn, T. X. M. Nguyễn, H. T. Nguyễn, D. T. Đoàn, H. Ẩn Nguyễn, Q. T. T. Phạm, và T. N. N. Nguyễn. “GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DUPLEX TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2024, tr 60-70, doi:10.55046/vjrnm.54.1024.2024.