NGUYỄN, ĐẠI H. L., H. T. T. Nguyễn, và T. T. Nguyễn. “GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2024, tr 32-39, doi:10.55046/vjrnm.54.1042.2024.