Truong , T. T., N. T. Nguyen, D. L. Vu, K. V. Nguyễn, . T. T. H. Nguyen, T. V. H. Hoang, T. T. L. Le, B. N. Phung, và T. K. T. Vu. “ THE LEFT ATRIAL APPENDAGE MORPHOLOGY IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION BY CARDIAC COMPUTED TOMOGRAPHY ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03, Tháng Chạp 2023, tr 3-10, doi:10.55046/vjrnm.03.1063.2023.