Pham , T. M., D. H. Tran, V. K. Lê, và D. L. Vu. “THE VALUE OF HIGH-RESOLUTION T2-WEIGHTED MRI TO EVALUATE LOCAL STAGING OF RECTAL CANCER ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03, Tháng Chạp 2023, tr 11-16, doi:10.55046/vjrnm.03.1064.2023.