Nguyen , T. T. N., T. T. Dam, C. C. Le, D. T. Do, và D. L. Vu. “ EVALUATION OF OROPHARYNGEAL DYSPHAGIA USING THE VIDEO-FLUOROSCOPIC SWALLOWING STUDY IN STROKE PATIENTS ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03, Tháng Chạp 2023, tr 17-21, doi:10.55046/vjrnm.03.1068.2023.