Tong , N. T., M. T. Pham, T. V. Nguyen, L. L. Ngo, và Q. D. Nguyen. “EVALUATE THE EFFECTS OF CT-GUIDED SPLANCHNIC NERVE NEUROLYSIS IN PAIN CAUSED BY UPPER ABDOMINAL VISCERAL MALIGNANCIES”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03, Tháng Chạp 2023, tr 39-45, doi:10.55046/vjrnm.03.1075.2023.