Nguyen , V. T. “99mTc-MDP MYOCARDIAL SCINTIGRAPHY IN DIAGNOSIS OF AMYLOID CARDIOMYOPATHY AT FV HOSPITAL, HCM CITY”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03, Tháng Chạp 2023, tr 46-52, doi:10.55046/vjrnm.03.1076.2023.