Do , D. K., V. T. Nguyen, V. H. Doan, H. V. Dinh, L. L. Ngo, V. C. Cao, X. T. Ngo, và T. H. Nguyen. “VALUE OF DUAL-ENERGY COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE ASSESSMENT OF PRIMARY LUNG CANCER”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03, Tháng Chạp 2023, tr 60-66, doi:10.55046/vjrnm.03.1078.2023.