Le , V. G., và D. H. Thieu. “CASE REPORT: RARE CASE OF PNEUMOCYTOMA”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03, Tháng Giêng 2024, tr 67-72, doi:10.55046/vjrnm.03.1079.2023.