Nguyễn, Đoàn D. Q., T. T. T. Đỗ, T. M. T. Trần, M. T. Lê, và N. G. H. Lê. “Vai Trò của chụp cắt lớp Vi tính Trong đánh Giá độ nặng ở bệnh nhân Thuyên tắc phổi cấp”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2023, tr 71-77, doi:10.55046/vjrnm.54.1102.2024.