Trần , Q. L., Đức H. Dương, T. T. P. Nguyễn, và T. D. Lê. “GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2024, tr 52-59, doi:10.55046/vjrnm.54.1137.2024.