Huỳnh, Q. K. “AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỐT NHÂN GIÁP LỚN LÀNH TÍNH BẰNG VI SÓNG (MWA)”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 47, Tháng Sáu 2022, tr 34-42, doi:10.55046/vjrnm.47.128.2022.