Nguyễn, X. H., V. K. Lê, D. T. Nguyễn, N. T. Hoàng, và H. T. Nguyễn. “Báo cáo Ca lâm sàng : Phối hợp chẹn bóng động mạch chậu Trong Và Nút động mạch tử Cung dự phòng xuất huyết ở sản phụ mắc Rau cài răng lược kết hợp Rau tiền đạo”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 47, Tháng Sáu 2022, tr 65-70, doi:10.55046/vjrnm.47.134.2022.