Mai, H. T. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ.”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 47, Tháng Sáu 2022, tr 11-20, doi:10.55046/vjrnm.47.142.2022.