Nguyễn , T. N. M., X. H. Nguyễn, H. N. Lưu, T. H. Nguyễn, T. H. Lại, T. T. Nguyễn, T. T. T. Nguyễn, M. T. Nguyễn, T. L. Phạm, và T. H. Quách. “BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT SINH THIẾT HÚT CHÂN KHÔNG TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC TỔN THƯƠNG VI VÔI HÓA Ở VÚ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39, Tháng Sáu 2022, tr 29-34, doi:10.55046/vjrnm.39.186.2020.