Trương , T. P. T., V. P. Lê, Q. T. D. Nguyễn, Q. K. Lê, P. H. Huỳnh, và T. T. H. Võ. “VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MẠCH MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP TẮC ĐỘNG MẠCH NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ DO THIẾU MÁU NÃO CẤP”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39, Tháng Sáu 2022, tr 35-40, doi:10.55046/vjrnm.39.192.2020.