Trần , T. L., T. M. Lê, T. T. T. Nguyễn, và M. T. Phạm. “GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM EU-TIRADS 2017 VÀ ACR-TIRADS 2017 TRONG ĐÁNH GIÁ NHÂN TUYẾN GIÁP”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39, Tháng Sáu 2022, tr 48-53, doi:10.55046/vjrnm.39.201.2020.