Lê , V. T., T. H. Nguyễn, T. P. Nguyễn, C. T. Nguyễn, và M. T. Phạm. “GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CÁC VI VÔI HÓA NGHI NGỜ ÁC TÍNH TRÊN X QUANG TUYẾN VÚ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39, Tháng Sáu 2022, tr 54-60, doi:10.55046/vjrnm.39.204.2020.