Nguyễn T. T., Nguyễn T. N. A., T. T. N. Nguyễn, và Phạm M. T. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH CỔ ÁC TÍNH”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39, Tháng Sáu 2022, tr 68-75, doi:10.55046/vjrnm.39.211.2020.