Trần V. G., Nguyễn X. H., H. G. Phan, V. K. Lê, và M. T. Phạm. “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ LỒI VÀO BÀNG QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39, Tháng Sáu 2022, tr 81-86, doi:10.55046/vjrnm.39.214.2020.