Đặng . N. H., Phạm M. T., Trịnh H. C., . V. K. Lê, và Vũ . Đăng L. “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NÚT THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH CỬA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39, Tháng Sáu 2022, tr 97-103, doi:10.55046/vjrnm.39.215.2020.