Nguyen, N. C., T. L. Lê, và T. L. Đoàn. “CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP MÀNG PHỔI KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 47, Tháng Sáu 2022, tr 50-56, doi:10.55046/vjrnm.47.286.2022.