Thắng, . L. X., . N. K. . Lưu, N. V. . Đàn, . N. V. . Dũng, . T. T. . Thùy Linh, và N. T. . Vân Anh. “BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 45, Tháng Giêng 2022, tr 17-23, doi:10.55046/vjrnm.45.64.2021.