Phong, N. T. ., . L. V. . Phước, và N. T. . Thùy Linh. “BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MRA TWIST TRONG ĐÁNH GIÁ DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG - TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 45, Tháng Giêng 2022, tr 31-37, doi:10.55046/vjrnm.45.67.2021.