Vũ, T. H., . M. T. Phạm, V. K. Lê, và . H. C. Trịnh. “GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ XÓA NỀN 3.0 TESLA ĐÁNH GIÁ TĂNG SINH MẠCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU TACE ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51, Tháng Sáu 2023, tr 4-12, doi:10.55046/vjrnm.51.915.2023.