Vũ , . Q. T., . Q. D. Nguyễn, T. L. Nguyễn, và . T. M. T. Tăng. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỌC HÚT MÁU TỤ NỘI SỌ TRÊN LỀU TỰ PHÁT DƯỚI ĐỊNH VỊ KHÔNG KHUNG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51, Tháng Sáu 2023, tr 13-19, doi:10.55046/vjrnm.51.916.2023.