Bùi, . T. N., và D. H. Nguyễn. “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THẬN ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI SỐNG HIẾN THẬN ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51, Tháng Sáu 2023, tr 20-25, doi:10.55046/vjrnm.51.917.2023.