Bùi , T. T. T., X. T. Nguyễn, V. C. N. Đỗ, và . B. H. P. Lê. “THOÁT VỊ NỘI SAU MỔ CẮT ĐOẠN DẠ DÀY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51, Tháng Sáu 2023, tr 62-69, doi:10.55046/vjrnm.51.925.2023.