Tống, . D. H., L. T. T. Nguyễn, và N. V. Nguyễn. “TỰ TỐNG XUẤT DỊ VẬT (ĐINH SẮT NHỌN) TỪ PHẾ QUẢN THÙY GIỮA BÊN PHẢI BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51, Tháng Sáu 2023, tr 84-87, doi:10.55046/vjrnm.51.929.2023.