Ngô, . T. N. M., T. T. H. Nguyễn, Đức H. Trần, H. C. Trịnh, và V. K. Lê. “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TĂNG SẢN THỂ NỐT KHU TRÚ GAN SAU HÓA CHẤT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51, Tháng Sáu 2023, tr 88-92, doi:10.55046/vjrnm.51.930.2023.