Nguyễn, . N. T. A., và . Q. D. Nguyễn. “BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51, Tháng Sáu 2023, tr 93-97, doi:10.55046/vjrnm.51.931.2023.