PHẠM, T. L., T. M. Đào, V. K. Cao, V. H. Phạm, và V. B. Vũ. “GIÁ TRỊ CỦA PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN CARCINOMA DI CĂN HẠCH CỔ CHƯA RÕ NGUYÊN PHÁT”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2024, tr 78-83, doi:10.55046/vjrnm.54.936.2024.