Trần , D. K. V., T. Đức Võ, . N. M. T. Phạm, Q. V. Đặng, và H. B. Nguyễn. “NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ CHỤP VÀ NÚT MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA DƯỚI”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 52, Tháng Chín 2023, tr 4-9, doi:10.55046/vjrnm.52.957.2023.